Jak prawidłowo oddać głos nieważny

2

Druga przyczyna powodująca uznanie karty za nieważną ma chronić przed próbami fałszerstwa polegającymi na wrzuceniu do urny nadprogramowej liczby kart. Ważne są tylko te z oryginalną pieczęcią obwodowej komisji wyborczej i w oryginalnym rozmiarze, w związku z tym wynoszenie kart w celu ich skopiowanie nie zaburzy wyników wyborów

Art. 73. Karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej są nieważne.

3

Głosowanie korespondencyjne w obecnej formie jest dostępne stosunkowo od niedawna, należy więc zwrócić szczególną uwagę podczas oddawania głosu w ten sposób.  W celu prawidłowego oddania głosu do koperty oznaczonej jako ,,koperta na kartę do głosowania” należy włożyć kartę do głosowania (zarówno z głosem ważnym jak i nieważnym), oraz własnoręcznie podpisane, oznaczone datą i miejscowością sporządzenia ,,oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu”, a następnie zakleić kopertę. Niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniana przy ustalaniu wyników wyborów.

Art. 72. § 1. Obwodowe komisje wyborcze, o których mowa w art. 12a i art. 14 § 1 ustalając wyniki głosowania w obwodzie uwzględniają również głosy oddane korespondencyjnie wyjęte z kopert zwrotnych.
§ 2. Obwodowa komisja wyborcza ustala również liczbę wysłanych pakietów wyborczych, a także liczbę kart do głosowania wyjętych z kopert zwrotnych doręczonych do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania i podaje je w protokole głosowania w obwodzie właściwym dla przeprowadzanych wyborów.
§ 3. Jeżeli w kopercie zwrotnej brak jest podpisanego oświadczenia, o którym mowa w art. 53g § 1 pkt 6, lub gdy koperta na kartę do głosowania nie jest zaklejona, koperty na kartę do głosowania nie wrzuca się do urny, a karty nie bierze się pod uwagę przy ustalaniu wyników głosowania w obwodzie.

Pozostałe wpisy z tego cyklu:
1 Warto oddać głos nieważny
2 Konieczność wyboru mniejszego zła i pomijanie małych partii
4 Nie ufam im, ale mimo to nie dam szansy innym