Banki spółdzielcze jako banki lokalne

most w Opolu nocąWszystkie polskie banki, które przejawiają cech typowe dla banków lokalnych są spółdzielniami. Podobna sytuacja występuje jednak praktycznie na całym świecie, spowodowane jest to tym, iż trudno przejąć całkowitą władzę nad spółdzielnią. Udziałowcy banków zorganizowanych w formie spółek akcyjnych zainteresowani są wyłącznie krótkoterminowymi korzyściami i bez oporów pozbywają się udziałów po otrzymaniu satysfakcjonującej ich oferty. Zasada ta pozwala dużym bankom stosunkowo szybko wyeliminować konkurencję i zwiększyć swój udział w rynku.

W przypadku spółdzielni takie działanie jest niemożliwe, gdyż każdy udziałowiec posiada tylko jeden głos niezależnie od liczby udziałów. Powoduje to, że pojedynczy podmiot nigdy nie uzyska pozycji dominującej, pozwalającej mu na likwidację lub wcielenie tej instytucji w swoje struktury. Sytuacja taka umożliwia zatem bankom spółdzielczym funkcjonować jako banki lokalne, tak długo jak tylko uzyskują przychody pokrywające koszty ich działalności

Lokalność jest terminem trudnym do jednoznacznego scharakteryzowania. Przeważnie jednak uznaje się, iż jest ona związana z terytorialnością pojmowaną jako wyodrębniona z reguły niewielka powierzchnia oraz wspólne więzi międzyludzkimi wynikającymi z wspólnych interesów, potrzeb oraz poczucia przynależności do miejsca zamieszkania. Banki spółdzielcze świadczą swoje usługi prawie wyłącznie dla lokalnych społeczności. Skutkuje to zwiększoną możliwością prawidłowej oceny ich możliwości i potrzeb, a także tworzenia ofert dopasowanych do preferencji obsługiwanych podmiotów. Niemniej jednak jest to postawa obronna, która doprowadziła do sytuacji, w której banki te świadczą przeważnie tylko podstawowy zakres usług. Produkty innowacyjne ze względu na niski popyt i wysokie koszty wdrożenia nie rozwijają się przeważnie we wszystkich bankach spółdzielczych tak szybko jak w bankach komercyjnych, czego konsekwencję stanowi ich obecne zacofanie technologiczne. Z wyjątkiem niektórych obszarów, takich jak bankowość biometryczna, gdzie to banki spółdzielcze są liderami innowacyjności w Polsce i Europie. Jednocześnie należy jednak zauważyć, że banki te rozwinęły niektóre usługi wysokospecjalistyczne zapewniające zadowalającą rentowność nawet przy niewielkiej liczbie klientów (np. kredyty preferencyjne dla rolnictwa).

Banki spółdzielcze na rynkach lokalnych

Banki spółdzielcze jako banki lokalne posiadają swoje placówki prawie w każdej gminie w naszym kraju. Umożliwia im to dotarcie do znacznej liczby potencjalnych klientów, szczególnie tych ceniących osobisty kontakt z przedstawicielem instytucji kredytowej. Zaufanie do tych podmiotów w dużej mierze zależy nie tylko od działań samego podmiotu, ale też zatrudnionych tam ludzi, którzy z reguły wywodzą się i mieszkający w najbliższej okolicy banku. Powoduje to, iż dużo większa liczba klientów banków spółdzielczych, niż banków komercyjnych czerpie informacje o banku i jego produktach bezpośrednio w oddziale od personelu. Przyjmuje się, iż główną misją lokalnych instytucji finansowych jest wykorzystywanie lokalnych pieniędzy na lokalne cele, co przynosi wymierne korzyści społeczności lokalnej. Oparcie się jednak przez banki lokalne wyłącznie na takiej koncepcji ogranicza możliwość przeprowadzenia przez nie transakcji znacznie bardziej rentownych, które mogłyby przynieść długofalowe korzyści zarówno samemu bankowi, a także jego otoczeniu.

Powiązany temat: historia bankowości spółdzielczej w Polsce.

Historia Banku Polskiej Spółdzielczości SA

spółdzielczy, historyczny, współpraca, działanie, pamięć, przeszły, funkcjonowanie, bankowoścBank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna w Warszawie (BPS) początkowo funkcjonowała jako powstały w 1992 roku Gospodarczy Bank Południowo-Zachodni S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Przekształcenie miało miejsce w marcu 2002 r., ale już 16 maja 2001 podczas Walnego Zgromadzenia Gospodarczego Banku Południowo-Zachodniego podjęto decyzję o połączeniu się z pięcioma bankami zrzeszającymi: Lubelskim Bankiem Regionalnym S.A., Bankiem Unii Gospodarczej S.A., Rzeszowskim Bankiem Regionalnym S.A., Małopolskim Bankiem Regionalnym S.A. i Warmińsko-Mazurskim Bankiem Regionalnym S.A. Czytaj dalej

Analiza SWOT „typowego” banku spółdzielczego

wzrosty niebieski wykres flamseterAnaliza SWOT jest nieskomplikowanym narzędziem służącym do porządkowania i prezentowania informacji, najczęściej wykorzystywanym podczas wstępnej analizy strategicznej umożliwiającej podejmowanie efektywniejszych działań przez zarząd. Technika analizy SWOT opiera się na wpisaniu istotnych informacji do jednej z 4 kategorii Czytaj dalej

Ujemne stopy procentowe w bankach nową rzeczywistością

Ujemne stopy procentowe w bankach

Nowa rzeczywistość ujemnych stóp procentowych

Europejskie banki centralne już kilkanaście lat temu w celu pobudzenia gospodarki zaczęły stosować ujemne stopy procentowe. Takie niestandardowe narzędzie polityki monetarnej miało przełożyć się na wzrost podaży kredytów, głównie inwestycyjnych. Z różnych względów prezentowana koncepcja nie do końca się jak na razie sprawdziła, jest jednak ciągle kontynuowana zmieniając w pewnym sensie obowiązujące prawa ekonomii.

Do niedawna wszystko wydawało się proste banki zarabiały na udzielonych kredytach i papierach wartościowych, natomiast płaciły za depozyty. Czytaj dalej

Historia bankowości spółdzielczej w Polsce

spółdzielczy, historyczny, współpraca, działanie, pamięć, przeszły, funkcjonowanie, bankowośc

 Historia bankowości spółdzielczej w Europie

Pierwszymi organizacjami, które uznaje się za prekursorów obecnie nam znanych spółdzielczych instytucji kredytowych były banki pobożne. Na dużą skalę upowszechniły się one najpierw we Włoszech, a następnie w innych częściach Europy. Pierwsza tego typu instytucja powstała w 1361 r. w Anglii, natomiast powołanie takiego podmiotu na ziemiach polskich datuje się na rok 1577. Czytaj dalej