Historia Banku Polskiej Spółdzielczości SA

spółdzielczy, historyczny, współpraca, działanie, pamięć, przeszły, funkcjonowanie, bankowoścBank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna w Warszawie (BPS) początkowo funkcjonowała jako powstały w 1992 roku Gospodarczy Bank Południowo-Zachodni S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Przekształcenie miało miejsce w marcu 2002 r., ale już 16 maja 2001 podczas Walnego Zgromadzenia Gospodarczego Banku Południowo-Zachodniego podjęto decyzję o połączeniu się z pięcioma bankami zrzeszającymi: Lubelskim Bankiem Regionalnym S.A., Bankiem Unii Gospodarczej S.A., Rzeszowskim Bankiem Regionalnym S.A., Małopolskim Bankiem Regionalnym S.A. i Warmińsko-Mazurskim Bankiem Regionalnym S.A. Następnie w roku 2002 rozpoczęto procedurę przyłączenia Dolnośląskiego Banku Regionalnego S.A..

    Na początku funkcjonowania instytucja ta przeżywała znaczne trudności związane z próbą integracji tak dużej liczby banków, pełniących podobne funkcje różniących się natomiast pod względem organizacyjnym. Przejściowe problemy wynikały szczególnie z wysokich kosztów funkcjonowania, braku odpowiedniej bazy kapitałowej oraz słabej jakości portfela kredytowego. Działania restrukturyzacyjne przyniosły jednak zamierzony efekt, dość szybko udało się wypracować nowy model funkcjonowania banku. Model ten opierał się na świadczeniu wraz ze spółkami zależnymi kompleksowych usług dla zrzeszonych banków spółdzielczych, oferując im możliwość tworzenia produktów, które są znacznie mniej kosztowne i bardziej wystandaryzowane niż tworzone samodzielnie przez banki spółdzielcze. Bank BPS prowadzi obecnie również działalność komercyjną poprzez sieć ponad czterdziestu placówek rozmieszczonych na terenie całego kraju, skupiając się na obsłudze klientów korporacyjnych w tym małych i średnich przedsiębiorstw jak też klientów indywidualnych. W celu tworzenia produktów odpowiednio dostosowanych do potrzeb i oczekiwań rynku, jak też prowadzenia skutecznej reklamy bank w swojej działalności prowadzi segmentacje rynku na następujące grupy: biznes, bankowość detaliczna, agrobiznes, instytucje samorządowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

Bank BPS jest największym podmiotem grupy BPS kontrolującym bezpośrednio następujące podmioty: BPS Faktor, BPS Nieruchomośc, BPS Leasing, BPS TFI Centrum Finansowe, BPS Dom Maklerski Banku BPS, IT BPS. Jest on jednak tak silny jak 352 zrzeszone i dwa współpracujące (Krakowski Bank Spółdzielczy i Bank Spółdzielczy w Brodnicy) z nim banki spółdzielcze posiadające znaczącą większość w akcjonariacie.

Powiązany temat: historia bankowości spółdzielczej w Polsce.